دست بر قبرم بکش تا حس کنی مرگ مرا

میجنگم با آنچه
به من برتری دارد
کاش مرده بودم
زندگی رنگ بهتری دارد؟!
به چه دلخوش کنم
در این سرابه بی پایان
انتها همین جاست
زهره نگاهه دیگراننوشته شده در 1391/12/15ساعت 18:22 توسط سعید.... بنویسیم تا بمونیم (0)|