دست بر قبرم بکش تا حس کنی مرگ مرا

میکشم خطی به روی زندگی
مینویسم از روزهایی سوخته
مینشینم رو به سمت غروب
میخندم به دستهایی بر بند دوخته
مینویسم از شک، تردید از بیماری
از چشمهایی خونی از فرطه بیداری
میخوانم شعری از او از این از آن
از حرکت می ایستد ساعت دیواری...نوشته شده در 1391/11/08ساعت 17:37 توسط سعید.... بنویسیم تا بمونیم (0)|