دست بر قبرم بکش تا حس کنی مرگ مرا


چرخیدنم میان چرخشها

مثله یک ضمیر نا مشخص

جمع، مفرد، مذکر

یا سوم شخص تنهای مونث

نوشته شده در 1392/04/01ساعت 22:02 توسط سعید.... بنویسیم تا بمونیم (0)|