دست بر قبرم بکش تا حس کنی مرگ مرا

شبیه هم هستند روزها
بدونه هیچ اتفاقی
زل میزنم به آینه
حقیقت این هستند
تو!  هنوز اینجایی؟!
دروغ نمیگوید
چند تار سپید در آینه
حقیقت این است
پیری
در کمتر از چند ثانیه
در آرزو کردن
حقیقت گم است
آنچه میماند
سنگ قبری در ردیف چندم است!نوشته شده در 1391/12/11ساعت 10:47 توسط سعید.... بنویسیم تا بمونیم (0)|