دست بر قبرم بکش تا حس کنی مرگ مرا


از جان گذشت
تا من جان بگیرم
گرسنه ماند تا
به دهان نان بگیرم
تمام شب را
بیدار ماندو من خفتم
با وجود او
از بی مهری نگفتم
خلاصه میشود دنیا
در دستان او
از حرم و حرمتش
هرگز مگو
وقتی،
هستی
ام
 خلاصه است در نامش

تمامه دین و دنیایم فدایش

نوشته شده در 1392/02/09ساعت 21:50 توسط سعید.... بنویسیم تا بمونیم (0)|