دست بر قبرم بکش تا حس کنی مرگ مرا

دختر ، با صدای زنانه ای در کنارش گفت:

نمی دانستم چوپانها هم می توانند کتاب بخوانند.

پسر پاسخ داد: چون از گوسفندها بیشتر می آموزند تا از کتابهاکیمیاگر-پائولو کوئلیونوشته شده در 1391/08/14ساعت 17:53 توسط سعید.... بنویسیم تا بمونیم (0)|