دست بر قبرم بکش تا حس کنی مرگ مرا

شاید که بعد از این کسی باشم شبیه تو

یا مادرم پیراهنم را دوست خواهد داشت

با سنگ قبرم در سکوتش حرف خواهد زد

یا استخوان های تنم را دوست خواهد داشتنوشته شده در 1391/03/23ساعت 19:29 توسط سعید.... بنویسیم تا بمونیم (0)|