دست بر قبرم بکش تا حس کنی مرگ مرا

هستند مردمانی که
 خویشاوندان آنها از گرسنگی میمیرند
ولی در عزایش
گوسفندها سر میبرند


نوشته شده در 1391/01/28ساعت 18:03 توسط سعید.... بنویسیم تا بمونیم (0)|