دست بر قبرم بکش تا حس کنی مرگ مرا

آنکه در باغ تمتع گل مقصود بچید ،

 کی خبر دارد از این خار که در پای من است ،

 شکوه از درد ندارم که طبیبی می گفت ،

 رنج امروز غمش راحتی فردا ی من استنوشته شده در 1390/02/07ساعت 17:06 توسط سعید.... بنویسیم تا بمونیم (0)|