دست بر قبرم بکش تا حس کنی مرگ مرا

   

بهزیستی نوشته بود:

شیر مادر، مهرمادر، جانشین ندارد

شیرمادرنخورده، مهرمادرپرداخت شد

پدریک گاو خرید

و من بزرگ شدم

اما هیچ کس حقیقت مرا نشناخت

جز معلم عزیز ریاضی ام

که همیشه میگفت:

«گوساله، بتمرگ!»
نوشته شده در 1389/12/11ساعت 19:40 توسط سعید.... بنویسیم تا بمونیم (0)|