دست بر قبرم بکش تا حس کنی مرگ مرا

 می خواستم زندگی کنم ،راهم را بستند 

 ستایش کردم ، گفتند خرافات است 

 عاشق شدم ، گفتند دروغ است 

 گریستم ، گفتند بهانه است 

 خندیدم ، گفتند دیوانه است 

 دنیا را نگه دارید ، می خواهم پیاده شوم 

 

                                        دکتر علی شریعتی 

                   

نوشته شده در 1389/09/05ساعت 12:32 توسط سعید.... بنویسیم تا بمونیم (0)|