دست بر قبرم بکش تا حس کنی مرگ مرا

باز آ  

که بروید باز 

دل گل خزانش را 

بازآ 

 که بگوید باز 

عشق جاودانش را 

باز آ 

که بگوید باز دل درد نهانش را 

بازآ 

 که بجوید باز 

دل جا و مکانش را  

 

 

نوشته شده در 1389/07/12ساعت 23:07 توسط سعید.... بنویسیم تا بمونیم (0)|